English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

Regulamin sklepu

(obowiązuje od 1-04-2022 )

MAMISY Magdalena Gadomska /sklep to Sklep Internetowy prowadzony przez wymienioną firmę z siedzibą pod adresem Babki 41B 61-160 Babki pod numerem NIP: 782-210-80-69, zwaną także w dalszej części Regulaminu „Sprzedawcą”, z którą Klienci mogą kontaktować się pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  lub telefonicznie pod numerem +48 693 018 900.

I. Postanowienia ogólne

MAMISY Magdalena Gadomska prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.mamisy.pl

Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym www.mamisy.pl/sklep są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 II. Warunki dokonywania zakupów

Zamówienia na towary można składać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w domenie www.mamisy.pl.
Wypełnienie Formularza Zamówienia jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w systemie Sklepu Internetowego. Niezbędne jest podanie imienia i nazwiska, danych teleadresowych oraz adresu e-mail, na który przesłane zostanie potwierdzenie przyjęcia i realizacji zamówienia. Klient, który prawidłowo wypełnił Formularz Zamówienia i złożył zamówienia, jest Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu. Regulamin określa, które jego postanowienia są adresowane wyłącznie do Klientów będących konsumentami.

Przyjęcie przez Sklep Internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę Sklepu Internetowego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do realizacji błędnie lub częściowo wypełnionych Formularzy Zamówienia, których wady uniemożliwiają wykonanie zamówienia na rzecz Kupującego.

 Zamówienia można składać przez całą dobę, z wyjątkiem krótkich przerw technicznych na serwis Sklepu Internetowego. Zamówienia złożone w weekendy i święta będą przyjęte do realizacji w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacji ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się za pomocą adresu e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

E-mail należy zatytułować: „Rezygnacja z zamówienia nr…….”. Rezygnacja z realizacji złożonego przez Klienta zamówienia będzie skuteczna, jeżeli dotrze do Sklepu Internetowego przed wysyłką zamówionego towaru. Rezygnacja może dotyczyć całości zamówienia lub jego części. Jeżeli zapłata za zamówiony towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 14 dni roboczych na konto Kupującego.

Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają kosztów przesyłki.

Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki uwidoczniona zostanie w podsumowaniu treści w Formularzu Zamówienia.

Klienci  mają możliwość korzystania ze Sklepu Internetowego www.mamisy.pl/sklep dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie Internetowym www.mamisy.pl/sklep (dalej: „Konto”). Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Mamisy.pl dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których MAMISY Magdalena Gadomska jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: 

- adresu e-mail oraz hasła. 

Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a MAMISY Magdalena Gadomska, której przedmiotem są świadczone usługi na warunkach określonych w Regulaminie.

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a MAMISY Magdalena Gadomska dotycząca zakupu danego produktu w Sklepie Internetowym www.mamisy.pl/sklep ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w Sklepie Internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

III. Czas i forma realizacji zamówień

Czas wysłania zamówienia jest liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie zamówienia do wysłania przez firmę kurierską, do dnia wydania towaru Kupującemu. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu zamówienia adres w terminie do 7 dni. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których dla poszczególnych składowych zamówienia określa się dłuższy termin przygotowania.

W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności w formie przedpłaty, czas doręczenia zamówienia liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

IV. Sposób dokonywania płatności

Płatności za złożone zamówienie dokonuje się przelewem bankowym on-line (bramka PayU), na podane w wiadomości e-mail konto.

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Internetowym mamisy.pl/sklep produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:…………………………….

 V. Formy i koszty dostawy

Wysyłki zamówionych towarów realizowane są tylko na terenie Polski i za granicą.

Wysyłki odbywają się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Sumaryczne koszty wysyłki zamówienia można podejrzeć na podstronie Koszyk. Znajduje się tam również suma kosztów produktów powiększona o koszty wysyłki.

W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach Sklepu Internetowego www.mamisy.pl/sklep, może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

VI. Zwroty (odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży)

Kupujący konsument ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej lub elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej) w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. 

Wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, znajduje się w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
Po przysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży zostanie wysłana wiadomość z adresem, na który należy zwrócić towar.

Zwrot, o którym mowa powyżej, dopuszczalny jest tylko w przypadku towaru w stanie nie zmienionym. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. 

Towar powinien być należycie zabezpieczony.

To co było przez Strony świadczone zostanie zwrócone nie później niż w terminie 14 dni. Pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu przelewem na wskazany w Formularzu zwrotu numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym albo w inny sposób na żądanie Klienta). Zwrócone będą koszty towaru oraz przesyłki, które poniósł Kupujący przy umowie kupna-sprzedaży. Jeśli Kupujący wybrał droższą przesyłkę niż w najniższej możliwej cenie to Sprzedający nie zwraca różnicy tych cen.

VII. Reklamacje

MAMISY Magdalena Gadomska odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres MAMISY Magdalena Gadomska podany w górnej części Regulaminu, na koszt firmy.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że MAMISY Magdalena Gadomska niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez MAMISY Magdalena Gadomska albo nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

MAMISY Magdalena Gadomska rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. 


W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi MAMISY Magdalena Gadomska.

VIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe MAMISY Magdalena Gadomska zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.mamisy.pl/sklep nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

MAMISY Magdalena Gadomska może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Mamisy.pl/sklep zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

Klient  przy pierwszym logowaniu w mamisy.pl/sklep licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z MAMISY Magdalena Gadomska. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MAMISY Magdalena Gadomska w ramach mamisy.pl/sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.

Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego www.mamisy.pl/sklep w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Polityka Ochrony Prywatności

MAMISY Magdalena Gadomska oraz Sklep Internetowy przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. MAMISY Magdalena Gadomska oraz Sklep Internetowy z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności MAMISY Magdalena Gadomska  oraz Sklep Internetowy zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. MAMISY Magdalena Gadomska oraz Sklep Internetowy sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem mamisy.pl/sklep.

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w mamisy.pl/sklep jest: MAMISY Magdalena Gadomska - w przypadku zakupu produktów oferowanych
przez Sklep Internetowy.

W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, MAMISY Magdalena Gadomska udostępnia Sklepowi Internetowemu, za odrębną zgodą Klientów mamisy.pl/sklep, którzy zakupili produkty oferowane przez Sklep Internetowy, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością MAMISY Magdalena Gadomska oraz Sklepu Internetowego w zakresie mamisy.pl/sklep, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach obsługi transakcji sprzedaży towarów, a także w celach ich archiwizacji.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

Klienci mogą przeglądać mamisy.pl/sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w mamisy.pl/sklep oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez MAMISY Magdalena Gadomska informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez MAMISY Magdalena Gadomska oraz Sklep Internetowy i za zgodą Klientów.

W przypadku uzyskania przez MAMISY Magdalena Gadomska lub Sklep Internetowy wiadomości o korzystaniu przez Klienta z mamisy.pl/sklep niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, MAMISY Magdalena Gadomska lub Sklep Internetowy może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 MAMISY Magdalena Gadomska oraz Sklep Internetowy zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy MAMISY Magdalena Gadomska lub Sklep Internetowy zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania innemu niż MAMISY Magdalena Gadomska  lub Sklep Internetowy administratorowi danych.

MAMISY Magdalena Gadomska oraz Sklep Internetowy zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa pkt. II art. 11 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec firmy lub Sklepu Internetowego lub też gdy została utrwalona wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Mamisy.pl/sklep naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

MAMISY Magdalena Gadomska wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.

MAMISY Magdalena Gadomska stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z mamisy/sklep. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z mamisy.pl/sklep, może jednak spowodować pewne utrudnienia. 

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MAMISY Magdalena Gadomska babki 41b 61-160 Babki This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ja ………………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………………………………………………………………………..……. .

Numer oferty………………………………………………………………. .


Data zawarcia umowy to………………………………………………..…. .

Data odbioru ……………………………………………………………… .
Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Dane do kontaktu (email; telefon) …………………………………………. . 

Data………………………………………………………………………….