English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

REGULAMIN Eventu Mamisy Magdalena Gadomska

&1

 1. Przedmiot Regulaminu 

a. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki uczestnictwa w wydarzeniu (Event). Jeżeli warunki uczestnictwa zostaną określone także w innych dokumentach np. w opisie Eventu, regulaminie obiektu, formularzu zgłoszeniowym lub zleceniu usług związanych z Eventem, Regulamin uzupełni te dokumenty i znajdzie zastosowanie w zakresie w nich nieuregulowanym.

W przypadku gdy określone uczestnictwo w Evencie oraz usługi z nim związane są odpłatne ww. dokumenty opisują warunki wykonania i rozliczenia wzajemnych świadczeń. 

b. Organizatorem wydarzenia jest podmiot wskazany w opisie Eventu lub formularzu zgłoszeniowym (Organizator). 

c. Regulamin ma zastosowanie do Eventów typu Masaż Misami Tybetańskimi indywidualny lub grupowy, spotkanie, szkolenie, koncert misami tybetańskimi, ceremonia w dźwiękach mis tybetańskich, kąpiel w dźwiękach lub inne wydarzenie związane z terapią dźwiękiem- dla których Organizator zastrzegł akceptację niniejszego Regulaminu lub udostępnił go w związku z danym Eventem w sposób umożliwiający przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. 

W razie wątpliwości akceptację Regulaminu wyraża się także poprzez sam udział w Evencie lub wpłatę wynagrodzenia za uczestnictwo w wydarzeniu lub usługi z nim związane. 

d. Jeżeli z Regulaminu nie wynika nic innego, wiąże on wszystkich uczestników Eventu tj. osoby, które dokonują rejestracji na Event, w tym w cudzym imieniu lub jako przedstawiciele instytucji lub firmy lub które faktycznie uczestniczą w Evencie w charakterze odwiedzających, widzów, gości lub ich przedstawicieli (Uczestnik). W razie wątpliwości za Uczestnika uznaje się każdą osobę, która wyraziła wolę wejścia na teren obiektu (studio Mamisy Babki 41B 61-160 Babki lub inne miejsce w którym wykonywane jest wydarzenie z udziałem Mamisy Magdalena Gadomska), w którym odbywa się Event i która została na ten teren wpuszczona. 

e. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, chyba że Uczestnik będzie miał pisemną zgodę Opiekuna Prawnego Uczestnika, wówczas Organizator udzieli indywidualnej zgody na uczestnictwo także innym osobom. W przypadku umożliwienia uczestnictwa w Evencie osobie poniżej 18 roku życia, za przestrzeganie przez nią warunków Regulaminu odpowiada jej prawny opiekun. 

f. W przypadku nabycia prawa do udziału w Evencie za pośrednictwem innych podmiotów, w tym serwisów zajmujących się dystrybucją biletów, Uczestnika wiążą także warunki nabycia wskazane przez te podmioty. 

g. Event to spotkanie/sesja grupowa misami tybetańskimi określona dniem i godziną oraz miejscem wykonywania. Sesja Misami tybetańskimi to stymulacja wibroakustyczna, która oddziałuje na psychikę i ciało człowieka poprzez instrumenty idiofoniczne potocznie nazywane misami tybetańskimi. Trwa od 60-90 minut.

&2

2. Rejestracja i uczestnictwo w Evencie 

a. Warunkiem uczestnictwa w Evencie jest rejestracja danej osoby przez formularz zgłoszeniowy przekazany Organizatorowi za pośrednictwem systemu rejestracyjnego online lub w inny sposób określony przez Organizatora. W przypadku Eventów lub uczestnictwa odpłatnego, warunkiem uczestnictwa lub uzyskania dodatkowych usług z nim związanych będzie - zamiast lub obok rejestracji – zamówienie, wniesienie odpowiedniej opłaty lub okazanie biletu wstępu.

b. Organizator określa w formularzu zgłoszeniowym, zamówieniu lub w inny sposób, wymagania i dane Uczestnika konieczne do rejestracji na dany Event, nabycia prawa uczestnictwa w Evencie lub do skorzystania z określonych usług. Jeżeli uzasadnia to charakter Eventu, nieodpłatność udziału lub ograniczenia związane z obiektem, Organizator może odmówić rejestracji lub uzależnić rejestrację danej osoby od dodatkowej weryfikacji, udzielenia dodatkowej zgody na wykorzystanie danych lub od określonego terminu zgłoszenia. 

c. W przypadku dokonywania rejestracji w imieniu innej osoby i wprowadzania cudzych danych, osoba wprowadzająca te dane gwarantuje, iż uzyskała odpowiednie upoważnienia do rejestracji, założenia konta lub złożenia oświadczeń wymaganych do 2 rejestracji, a także odpowiada za wszelkie skutki wprowadzania danych niezgodnie z takim upoważnieniem. 

W przypadku dokonywania rejestracji dla więcej niż jednej osoby, osoba dokonująca rejestracji powinna dokonać odrębnych zgłoszeń dla każdej z nich (z odrębnym kontem/adresem e-mail dla każdej osoby rejestrowanej na Event). 

d. Dla niektórych rodzajów uczestników np. stałych uczestników, gości Organizator może przewidzieć specjalne zasady rejestracji lub dostępu do obiektu studia Mamisy, w szczególności polegające na ich rejestracji przez samego Organizatora lub na zastosowaniu dodatkowych identyfikatorów potwierdzających prawo do danych usług (np. fizjoterapeuta, terapeuta, wykładowca). W przypadku rejestracji Uczestnika przez Organizatora, dokonywana ona będzie w oparciu o dane podane przez Uczestnika, jego przedstawiciela lub dane publicznie dostępne. 

e. Na adres e-mail Uczestnika będą przesyłane informacje i oświadczenia związane z uczestnictwem w Evencie lub zamówieniem dodatkowych usług z nim związanych. Oświadczenie przesłane na taki adres uznaje się za doręczone Uczestnikowi, który został zarejestrowany z wykorzystaniem danego adresu. Zmiana adresu wymaga powiadomienia Organizatora. 

f. Dane Uczestnika zbierane podczas rejestracji oraz w związku z uczestnictwem w Evencie będą przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Organizatora, która stanowi integralną cześć niniejszego Regulaminu. Każdy Uczestnik winien zapoznać się z Polityką Prywatności dostępną pod następującym linkiem https://www.mamisy.pl/polityka-prywatnosci 

g. W sesji misami tybetańskimi mogą uczestniczyć osoby wnoszące jednorazową opłatę przed zajęciami. Zapisy są imienne i nie podlegają zamianie. Zakupiony bilet na sesję jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane. Cena za event nie uwzględnia ubezpieczenia.

h. Na sesję misami tybetańskimi obowiązują zapisy dokonywane przez stronę www.mamisy.pl. poprzez formularz na stronie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zapisujące się na sesję misami tybetańskimi wykupujące bilet wpłacają całą kwotę określoną na stronie www.mamisy.pl.

&3

3. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników 

a. Jeżeli warunki uczestnictwa w danym Evencie nie stanowią inaczej, Organizator zapewnia uczestnikowi dostęp do odpowiednich części obiektu, w którym Event ma miejsce oraz odpowiednią do charakteru Eventu formę uczestnictwa i kontaktu z innymi uczestnikami, w zamian za jawny udział w Evencie i umożliwienie kontaktu z sobą Organizatorowi i innym uczestnikom. Anonimowy udział w Evencie jest wykluczony, za wyjątkiem szczególnych przypadków i zgody Organizatora. 

b. Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu i możliwości weryfikacji uprawnień Uczestników, Organizator identyfikuje ich np. za pomocą indywidualnych kont w serwisie rejestracji on-line lub imiennych identyfikatorów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli i weryfikacji tożsamości Uczestnika oraz jego uprawnień do wejścia do obiektu lub usług związanych z Eventem np. w formie żądania okazania identyfikatora lub wydrukowanego zapisu. Jeżeli Uczestnik w ramach rejestracji nie podał wszystkich wymaganych danych, odmówi okazania identyfikatora lub powstaną wątpliwości co do zgodności jego danych z danymi na okazanym identyfikatorze, Organizator uprawniony jest do kontroli i weryfikacji tożsamości w inny dostępny sposób np. poprzez wylegitymowanie Uczestnika podczas Eventu. 

c. Przebieg Eventu będzie/może zostać utrwalany fotograficznie oraz za pomocą urządzeń audio/video, w tym może być transmitowany w radio, telewizji lub za pomocą innych środków umożliwiających publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (np. w sieci Internet). Uczestnictwo w Evencie jest jawne, a zatem sylwetka lub wizerunek Uczestnika ujęte indywidualnie lub jako element większej całości mogą być intencjonalnie lub przypadkowo udokumentowane fotograficznie, dźwiękowo lub filmowo, a materiały uzyskane w ten sposób mogą być rozpowszechniane przez Organizatora oraz przedstawicieli prasy w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z Eventem, innymi Eventami i działalnością Organizatora i partnerów Eventu (w tym poprzez serwisy internetowe, pocztę elektroniczną, media społecznościowe i w prasie drukowanej). 

d. Organizator przyjmuje, że Uczestnik biorący udział w Evencie, akceptuje możliwość 3c wskazanego powyżej utrwalenia i wykorzystania jego sylwetki lub wizerunku jako uczestnika Eventu. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Uczestnik nie akceptuje konkretnego wykorzystania swojego wizerunku jw., powiadomi o tym Organizatora, który zobowiązany jest wtedy do niezwłocznego wstrzymania danego wykorzystania lub oparcia wykorzystania na innej niż zgoda podstawie legalizującej. 

e. Jeżeli w związku z rejestracją na Event, uczestnictwem lub korzystaniem z usług związanych z Eventem, Uczestnik przekaże Organizatorowi jakiekolwiek materiały np. rzeczy, biogramy, fotografie, grafiki lub nagrania w celu ich wykorzystania lub udostępnienia w związku z danym uczestnictwem, przekazanie takie stanowić będzie upoważnienie - Organizatora oraz sponsorów i partnerów Eventu -do ich wykorzystania zgodnie z ustalonym przeznaczeniem, w tym w ramach serwisów informujących o Evencie i utrwalania lub monitoringu przebiegu Eventu jw. Uczestnik gwarantuje, iż wykorzystanie tych materiałów jw. nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich. 

&4

4. Zasady porządkowe

a. Uczestnicy biorący udział w Evencie mogą poruszać się po terenie obiektu wyłącznie w ramach ogólnodostępnych w studio Mamisy Babki 41B 61-160 Babki lub miejscu/obiekcie gdzie będą wykonywane Sesje/Eventy przez Mamisy Magdalena Gadomska.

b. Uczestnicy Eventu powinni brać udział w Evencie jawnie i osobiście, w szczególności nie mogą cedować uprawnień lub części uprawnień związanych z rejestracją lub usługami w ramach Eventu na inne osoby lub przekazywać identyfikatory lub wejściówki innym osobom. Cedowanie uprawnień na inne podmioty możliwe będzie wyłącznie z niezależnych od uczestnika przyczyn losowych, po akceptacji Organizatora. Poprzez kontakt mailowy na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefoniczny 0048 693 018 900.

c. Z zastrzeżeniem szczególnych warunków obowiązujących w wydzielonych częściach obiektów, w których odbywa się Event lub indywidualnej zgody organizatora, na terenie obiektów obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych i spożywania alkoholu, środków odurzających.

 d. Zakazane jest wnoszenie do obiektów, w których Event ma miejsce: broni, materiałów pirotechnicznych oraz innych materiałów niebezpiecznych, w tym mogących doprowadzić do pożaru, zniszczenia mienia lub naruszenia zdrowia uczestnika lub innych osób

e. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie osób i mienia, a zatem za wypadki osób, kradzieże ani uszkodzenia mienia na terenie obiektów, w których odbywa się Event, chyba że szkody z nimi związane zostały zawinione wyłącznie przez Organizatora lub Organizator zobowiązał się do określonych zabezpieczeń w odrębnym zleceniu. 

f. Organizator uprawniony jest do nie wpuszczenia na teren obiektu, w którym odbywa się Event lub do usunięcia z obiektu osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających, osoby, które legitymują się identyfikatorem osoby trzeciej, 4 odmawiają okazania identyfikatora lub innego dokumentu tożsamości, a także każdej osoby, której zachowanie wiąże się z agresją, naruszeniem zasad współżycia społecznego, ryzykiem dla dóbr osobistych, mienia, zdrowia, porządku lub moralności publicznej. 

&5

Postanowienia końcowe i reklamacje 

a. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołana, skrócenia, zmiany terminu lub harmonogramu/agendy Eventu w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej Event lub w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia uczestników. W powyższych przypadkach Organizator nie odpowiada za szkody uczestników wynikające z odwołania lub zmian terminów Eventu w tym za koszty związane z transportem lub rezerwacjami hotelowymi; nie jest też zobowiązany w takim przypadku do zwrotu wniesionych już opłat/wynagrodzeń za rezerwacje pakietów, miejsc lub inne świadczenia, w tym w zakresie w jakim pokrywają poniesione już koszty Organizatora.

b. Wszelkie reklamacje związane z realizacją praw Uczestników związanych z uczestnictwem w Evencie mogą być zgłaszane Organizatorowi na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia Eventu, nie później jednak niż 3 dni od wystąpienia okoliczności będącej przyczyną reklamacji. 

c. Wszelkie zmiany Regulaminu ogłaszane będę w formie w jakich został on udostępniony pierwotnie uczestnikom, w miarę możliwości z 1 - tygodniowym wyprzedzeniem.

&6 

Przeciwskazania do wzięcia udziału w Evencie to:

-Rozrusznik (stymulator, kardiowerter serca)

- Choroba Burgera i Raynauda

- Kobieta do 3 miesiąca ciąży

W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy przed zajęciami poinformować prowadzącą. Osoby po niedawno przebytej operacji i mające poważne problemy zdrowotne oraz panie w ciąży zobowiązane są zgłosić to przed Eventem.

&7

Postanowienia końcowe

Przed zajęciami należy wyłączyć telefon. Strój podczas zajęć powinien być wygodny i niekrepujący ruchów.  Podczas zajęć powinna panować cisza. Ważne jest, aby być na Evencie punktualnie.